Svet staršev 2019/20

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih oddelčnih skupnosti.

Razred: Ime in priimek ČLANA:
1. a Žiga Bukovac
1. b Sandra Bajde
2. a Saša Matko
2. b Matevž Rudolf
2. c Mateja Marolt
3. a Katja Abruč
3. b Katarina Jakelj
3. c Amela Bašković
4. a Andreja Urbanc
4. b Suzana Bajrović
5. a Robert Prodan
5. b Admir Memić
5. c Maja Dabižljević
6. a Špela Brvar Bačič
6. b Jasna Bevk
6. c Mojca Jurišič
7. a Katarina Spasovska
7. b Anjana Pavlič
8. a Tomaž Polšak
8. b Robert Zlatanov
9. a Igor Vodnik
9. b Simona Kodra
v. d. ravnateljice Milena Čuden
pom. v. d. ravn. Marija Erlah

Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2019/20 je g. Robert Zlatanov, njegov namestnik je g. Admir Memić. 


Zapisnik 1. seje sveta staršev_oktober 2019-20

Zapisnik 2. seje sveta staršev 2019-2020 – 24. 2. 2020


Poslovnik sveta staršev


 

Predvidena srečanja sveta staršev:

 • oktober
 • februar
 • maj

Na željo staršev se svet staršev lahko sestane tudi večkrat. Pobudo za sklic posredujejo starši predsedniku sveta staršev ali ravnateljica.


Svet staršev bo obravnaval naslednje zadeve:

 • predlogi in pripombe staršev po roditeljskih sestankih oddelkov,
 • predlog poročila letnega delovnega načrta,
 • predlog letnega delovnega načrta,
 • predlog samoevalvacije,
 • analiza učnih rezultatov po ocenjevalnih obdobjih,
 • analiza nacionalnih preizkusov znanja,
 • spremljava realizacije letnega delovnega načrta.
 • potrditev izbora delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto

Arhiv:

Zapisnik-svet staršev – 3. sestanek 29. 5. 2019

Zapisnik-svet staršev – 2. sestanek 12. 2. 2019

Zapisnik-svet-staršev – 1. sestanek, 24. 10 2018

Zapisnik-3.-seje-sveta-staršev-2017-18