Svetovalna služba

Glavna naloga šolske svetovalne službe je pomoč in svetovanje pri zagotavljanju optimalnega razvoja vsakega posameznega učenca na šoli.

Nekateri učenci in/ali njihove družine včasih potrebujejo nekaj več podpore s strani šole. Svetovalna služba nudi pomoč in svetovanje učencem ter njihovim družinam, kadar se srečajo z vzgojno-učno problematiko, s čustvenimi, vedenjskimi, razvojnimi in drugimi težavami. Svetovalna služba prav tako nudi pomoč dolgotrajno bolnim učencem in socialno pomoč. V svetovalni službi lahko pomoč najdete pri svetovalnih delavkah: Vlasti Košnik Škrjanc (razredna stopnja), Tamari Gorenc (predmetna stopnja) in socialni delavki Mojci Gašparić Rednak.


Strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter njihovim družinam nudijo:

 • specialna pedagoginja Mateja Žvokelj Kostanjevec, (pomoč in svetovanje učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja),
 • specialna pedagoginja Claudia Demšar Babnik, (pomoč in svetovanje učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja),
 • socialna pedagoginja Lea Cahunek  (pomoč in svetovanje učencem s čustvenimi in vedenjskimi težavami),

ter v okviru mobilne strokovne službe

 • surdopedagoginja in logopedinja Irena Fifolt iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana (pomoč in svetovanje učencem z govorno-jezikovnimi motnjami ali gluhim oz. naglušnim učencem).

Pomoč učencem s težavami poteka postopno od zaznavanja in odkrivanja do oblikovanja ustrezne mreže pomoči. V pomoč pri težavah se v prvi vrsti najprej vključi učitelj v sodelovanju s starši. Za dodaten nasvet se lahko obrnejo na šolsko svetovalno službo. Če težave vztrajajo dalj časa in so izrazitejše, se svetovalna služba aktivno vključi v pomoč otroku in družini z neposrednim delom z učencem in v sodelovanju z učitelji ter otrokovimi starši. Pripravi se program pomoči. Če narava težav zahteva, svetovalna služba starše napoti, da poiščejo pomoč za otroka tudi izven šole. V tem primeru se s soglasjem staršev viri pomoči med seboj povežejo v namen izmenjave informacij in usklajevanja pomoči.

Pri nekaterih učencih so težave izrazitejše, dolgotrajnejše in kljub opisani pomoči vplivajo na njihov razvoj. Učenec ima tako imenovane posebne potrebe, zaradi katerih mu lahko pripadajo dodatna pomoč in prilagoditve po odločbi. V tem primeru, ko so bile izčrpane različne pomoči na šoli in so starši za otroka poiskali tudi pomoč in mnenje zunanjih strokovnjakov (izven šole), lahko v sodelovanju s šolo vložijo Zahtevo za postopek usmerjanja pri Zavodu RS za šolstvo. V postopku usmerjanja strokovna Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami poda mnenje glede otrokovih težav in potrebne pomoči, na podlagi katerega Zavod RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi. Nekaterim učencem na šoli na podlagi takšne odločbe pripada usmeritev v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Učenec ima po takšni odločbi možnost posebnih prilagoditev pri pouku in ure dodatne pomoč ustreznega strokovnjaka glede na vrsto težav.

Več o postopku usmerjanja izveste tukaj:

https://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp


Na svetovalno službo se lahko obrnete tudi z vprašanji:

 • O vpisu v šolo in posebej o vpisu v 1. razred
 • O vpisu v srednje šole in načrtovanju karierne poti za vašega otroka
 • O socialni pomoči ob finančnih stiskah
 • O učni pomoči na šoli
 • O drugih organizacijah, ki nudijo pomoč otrokom in njihovim družinam izven šole
 • O odkrivanju nadarjenih učencev in delu z nadarjenimi učenci na šoli
 • O predavanjih in delavnicah za starše idr.

Kontakti

strokovna delavka dop. uradne ure pop. uradne ure
Vlasta Košnik Škrjanc po predhodnem dogovoru vsak prvi torek v mesecu med govorilnimi urami od 18.00 do 19.00
04/ 201 36 67
vlasta.kosnik@guest.arnes.si

Tamara Gorenc

04 201 36 66

tamara.gorenc@guest.arnes.si

po predhodnem dogovoru vsak prvi torek v mesecu med govorilnimi urami od 18.00 do 19.00
Mojca Gašparić Rednak po predhodnem dogovoru vsak prvi torek v mesecu med govorilnimi urami od 18.00 do 19.00
04/ 201 36 65
gasparic.mojca@guest.arnes.si
Mateja Žvokelj Kostanjevec po predhodnem dogovoru vsak prvi torek v mesecu med govorilnimi urami od 18.00 do 19.00
04/201 36 78
mateja.zvokelj-kostanjevec@guest.arnes.si
Claudia Demšar Babnik po predhodnem dogovoru vsak prvi torek v mesecu med govorilnimi urami od 18.00 do 19.00
claudia.demsar@guest.arnes.si

Lea Cahunek

e-pošta eAsistent

po predhodnem dogovoru vsak prvi torek v mesecu med govorilnimi urami od 18.00 do 19.00

Irena Fifolt 

e-pošta eAsistent

po predhodnem dogovoru za učence v obravnavi po predhodnem dogovoru za učence v obravnavi

(Visited 370 times, 2 visits today)
Dostopnost