EVROPSKA »SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE«

Naša šola že od šolskega leta 2014/15 sodeluje v evropski »shemi šolskega sadja in zelenjave« (SŠSZ) s finančno podporo Evropske unije.

Vsi zaposleni na šoli se trudimo otrokom nuditi zdravo šolsko okolje, kar tudi vključuje spodbujanje vzorcev zdravega načina prehranjevanja.

Veliko raziskav nakazuje na to, da prebivalci Slovenije ne zaužijemo priporočenih količin sadja in zelenjave, ki so za zdravje bogat vir vitaminov in mineralov, kar pogosto postaja dejavnik tveganja pri pojavu številnih kroničnih obolenj in prezgodnje smrti.

»Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranskih vlaknin in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava, pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki prideluje hrano na naravi, človeku in okolju prijazne načine. Študije namreč kažejo, da lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebujeta večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas. Pri teh živilih se namreč bistveno zmanjša njihova hranilna, biološka vrednost ter kakovost.

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠSZ eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k večji porabi sadja in zelenjave. V ta namen Evropska unija Državam članicam namenja določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer daje še poseben poudarek pomenu spremljevalnim izobraževalnim in promocijskim aktivnostim.

SŠSZ je tako promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi porabo sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa.«

(vir: Shema šolskega sadja, 28. 2. 2017)

Naša šola tako razdeljuje sadje in zelenjavo kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane vsako sredo v drugem daljšem odmoru preko celega šolskega leta. V teh treh letih se je izkazalo, da naši učenci najraje pojedo sveže jabolko, zato jim to največkrat tudi ponudimo.

Prav tako na šoli potekajo različne spremljevalne, izobraževalne in promocijske aktivnosti.

O koristnosti uživanja sadja in zelenjave se učenci učijo tudi pri rednem pouku ali drugih dejavnostih šole skozi celotno devetletno izobraževanje, za promocijo vsako leto pri gospodinjstvu ali izbirnem predmetu sodobna priprava hrane učenci izdelajo plakate, s katerimi osveščajo ostale učence in obiskovalce šole o pomenu uživanja sadja in zelenjave, preko spletne strani šole vsako leto obvestimo starše in učence o pričetku razdeljevanja sadja, poleg tega pa smo v lanskem šolskem letu naš šolski vrt prijavili kot spremljevalno dejavnost v SŠSZ.

Kot spremljevalna dejavnost projekta deluje tudi šolski vrt. Dela na šolskem vrtu se izvajajo po pouku v okviru interesne dejavnosti, v katero so učenci vključeni prostovoljno, zato ta dejavnost zajame le manjše število učencev predmetne stopnje. Večina opravil na vrtu se odvija v jesenskem in spomladanskem času. Naša želja je, da bi vrt postal tudi učno orodje ali okolje, ki bi bil uporaben pri rednem pouku tako na razredni kot na predmetni stopnji.

Več o sami shemi šolskega sadja in zelenjave si lahko preberete na Šolska prehrana – ukrepi ali http://www.shemasolskegasadja.si/.

  • Nosilci ukrepa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije

  • Izvajalec ukrepa:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja